<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Sunday, November 09, 2008


یک مقایسه 


1- در کشور شیطان بزرگ باروک اوبامایی که مادری آمریکایی ولی پدری غیر آمریکایی دارد میتواند رئیس جمهور شود.
.
2- در کشور اسلامی ایران در زیر سایه امام زمان و با حکومت مهرورزش، کودکی که مادری ایرانی ولی پدری غیر ایرانی دارد نمیتواند حتی در مدرسه دولتی سواد خواندن نوشتن بیآموزد.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?