<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, October 27, 2008


تراژدی کمدی بودن تاریخ 


می گویند : تاریخ دوبار تکرار می شود . یک بار تراژدی و بار دوم کمدی. ولی در مورد ایران باید گفت بارها و بارها تکرار میشود و هر بار نیز هم تراژدی و هم کمدی است. آخرین تکرار مکررات هم دو حسین هستند: شریعتمداری کیهان و درخشان وبلاگستان. جداً تا کی باید در این چرخ گردان استخوانهایمان خرد شود؟ تا به کی؟


گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?