<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Friday, October 10, 2008


ناموس ملت (آقایون ) غیور 


در مورد ناموس ملت غیور ایران خیلی چیزها گفته شده ولی این دوتا از بهترینهاست:
.
گلشیفتهء عزیز برایت متاسفم که اینطور شدی. ایا بهتر نبود که در این سن سه یا چهار بچه داشتی و به امر مقدس شوهرداری می پرداختی؟ آیا بهتر نبود که از شوهرت اجازه می گرفتی بعد این لباس رو می پوشیدی و فساد (که اصلا نمی دانم چه معنا دارد اما شوهرم می گوید چیز بدی است) را در جهان گسترش نمی دادی؟ اگر می گویی شوهرم اجازه داد؟ آیا پدر شوهرت هم اجازه داد؟ اگر او هم اجازه داد مگر نمی دانی که تو ناموس ایران هستی و باید از همه مردهای ایرانی اجازه می گرفتی؟ آیا بهتر نبود که همینقدر فساد ِ فیلمهای ایرانی را تحمل می کردی و نمی رفتی کنار دیکاپریوی فاسد (که میگویند فیلمهایش پر از فساد است والبته من خودم ندیدم و اقاویدئوکلوپیه هم قسم خورده که از فیلمها هیچ سانسور نشده وهمین است که من دیده ام و اگر متوجه داستان نشده ام تقصیر خودم است) بازی کنی؟ ای گلشیفته اصلا فاطمه رجبی را چرا با خود نبردی؟ مگر نمی دانی فاطمه ، فاطمه است و چقدر دلش می خواهد که از جرج کلونی امضا بگیرد؟ گلشیفته جان کاش برگردی به دامن خودمان ، این اسم ِ ضد اسلامیت را هم عوض کنی. برگرد
.
.
خوب چیزهایی را که من میخواستم بگم این یکی خانوم کاملترش را گفته
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?