<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Friday, October 03, 2008


روز جهانی عدم خشونت 


دوم اکتبر برابر با دهم مهر ماه مصادف با سالروز تولد مهاتما گاندی، رهبر استقلال هندوستان و مبتکر فلسفه و استراتژی عدم خشونت از امسال برای نخستین بار به عنوان "روز جهانی عدم خشونت" گرامی داشته می شود.
.
به نظر شما سالروز تولد خمینی را باید چه نامید؟
.
این هم سهم اهدایی ما به دهکده جهانی
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?