<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, September 29, 2008


تبعیض جنسیتی ؟ آنهم در رسانه های ایرانی؟ شوخی میکنید! اینها ضد زن نیستند که، اینها زن کٌشند! 


عرضم به حضور منور خورشید خانم و سبیل طلا، من نه ژورنالیست هستم و نه دستی بر آمار در این مورد دارم.
ولی به عنوان یک مشاهده گر دیده ام وقتی مردان ژورنالیست اینگونه برای صاحبان قدرت سر تعظیم فرود میآورند ...


.... آب از آب هم تکان نمیخورد. تازه اگر هم به آن اشاره کنی شاید که سرت را هم به باد بدی
... ولی اگر این ژورنالیست زن بوده و سری تو سرها هم کرده باشد و حتی اگر به دنبال اسم و رسمی هم باشد و...
.
.
البته لازم است بگویم من هیچ یک از این آقایون و یا خانمها انتخاب فرد و علی نژاد را نه میشناسم و نه با کارشان آشنایی دارم. هیچکدام هم با من و خانواده ام نسبتی ندارند و هیچ پدر کشتگی هم با آنها ندارم. تنها میخواستم گوشه ای از جو مردسالار جامعه مطبوعاتی سرزمین گل و بلبل را که من شاهدش بوده ام را برایتان تصویر کنم. به قول دوستی اینها ضد زن نیستندکه، اینها زن کٌشند.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?