<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, August 26, 2008


سومین سالگرد کمپین یک میلیون امضا گرامی باد 


جوانه می زنم


به روی زخم بر تنم


به حکم بودنم که من زنم، زنم


چو هم صدا شویم و


پا به پای هم رویم و


دست به دست هم دهیم و


از ستم رها شویم


.
جهان دیگری


بسازیم از برابری


به هم دلی و خواهری


جهان شاد و بهتری


.
نه سنگ و سارها


نه پای چوب دارها


نه گریه های بارها


نه ننگ و عارها
.


جهان دیگری


بسازیم از برابری


به هم دلی و خواهری


جهان شاد و بهتری
.
***********************
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?