<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Thursday, July 31, 2008


لایحه ای با نگاه مردسالارانه، برای خانواده های مردسالار 

از زمانی که لایحه ضد زن به اصطلاح "حمایت از خانواده" در کمیسیون حقوقی مجلس به تصویب رسیده و میرود که در آینده نزدیک در مجلس به قانون تبدیل شود، موجی از جنب و جوش در میان فعالین حقوق زنان به راه انداخته است که حتی زنان حکومتی را نیز به میدان عمل کشانده است.

ولی وقتی نظر فامیل، آشنا و خانواده را در این مورد می پرسم تقریباً همه یک جواب برای آن آماده دارند و آن اینکه: ای بابا این آقایون حکومتی فقط برای خودشان این قوانین را تهیه و تصویب میکنند و اگر نه که مردم عمل چند همسری را قبیح دانسته و دست به این کار نخواهند. در ضمن مگر زن ایرانی قبول میکند تن به همچین خفت و خاریی بدهد؟ و ....
این موضوع مرا به یاد قضیه دیگری انداخت که موفقیت جمهوری اسلامی در فرهنگ سازی و در حقیقت قوی کردن بنیادهای فرهنگی خود را به رخ میکشد و من مطمئنم اگر کنشگران فمینیست در این زمینه کوتاهی کنند حکومت این بار هم برنده از این آزمون بیرون خواهد آمد.

١- دایی عزیزی دارم که ما خواهرزاده ها علاقه خاصی به او داریم. در زندگی دایی هفتاد و چند ساله من مذهب هیچوقت جایی نداشت تا اینکه چند سال پیش ناگهانی شنیدیم که دایی و زندایی به سفر مکه رفته اند. تعجب کردم و منتظر شدم تا خود دایی از راه برسد و ماجرا را شرح دهد.
آنسال در همان دقایق اول در راه فرودگاه به خانه پرسیدم راستی دایی جان جریان مکه رفتن شما را میخواهم از دهان خودتان بشنوم. با دهان باز و چشمهای گرد شده از تعجب شنیدم که دایی میگفت مگر میشود از دست این مردم، هی چپ میرفتند و راست میآمدند میگفتند شما که موقعیتش را دارید، شما که از نظر مالی امکانش را دارید، شما که ... اینجور ...شما که آنجور ... پس چرا به مکه نمیروید و حاجی نمی شوید. و زندایی صحبت دایی را کامل کرد که حتی بعضی ها با کنایه میگفتند پس وضعتان خوب نیست، پس حتماً قرض و قوله ای دارید و یا حتی نکند بچه هایتان نتوانسته اند روی پای خودشان بایستند و شما باید آنها را کمک مالی کنید و ... برای همین استطاعت سفر مکه را ندارید. درست است؟

٢- نوه خاله ای دارم که با توجه به سن کم ولی تحصیلاتش توانست سریع به پست مدیریتی در آموزش و پرورش برسد. بله او هم در ٢٩ سالگی راهی مکه شد. جواب چرایی اش هم که خوب معرف حضور است: در این رژیم برای اینکه بتوانی به سمت مدیریتی برسی و در آن پست هم دوام بیاوری باید که به مکه بروی در ضمن خود دولت امکاناتی را برای مدیران مهیا میکند که با مشکلات کمتری راهی سفر حج شوند.

در هر صورت من مطمئنم که دایی و زندایی و نوه خاله من در شرایط دیگری هیچوقت به فکرشان هم خطور نمیکرد که حاجی شوند.

حال چه تضمینی وجود دارد که قضیه چند زنی این لایحه پس از قانونی شدن به همین شکل حاجی شدن ها در جامعه ما رواج پیدا نکند؟
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?