<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, May 27, 2008


تفسیرهای متفاوت از مذهب 


پس نوشت: با اینکه به حرفهایی که در زیر آورده ام معتقدم ، ولی اعتراف میکنم که در آوردن مثال کمی عجله کرده ام. با توجه به مصاحبه ها و شناخت بیشتری که حول و حوش مسافرت و کنسرت این گروه و Chris de Burgh بدست آورده ام باید بگویم که از آوردن این مثال پشیمانم.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
‫ من معتقدم برای اینکه بتوان به مرحله ای رسید که مذهب کمتر در زندگی اجتماعی ما نقش بازی کند و اینقدر پررنگ نباشد، بهتر است که هر کسی مذهب خودش را داشته باشد. یعنی همانگونه که خصوصیات ما، تربیت ما، محیط رشد و حتی چهره و اندام ما، متفاوت است یک مذهب هم همینگونه در جامعه متفاوت باشد و همه هم این تفاوتها را پذیرا باشیم.
.
برای مثال به زنان همخوان گروه آریان در این ویدئوکلیپ خوب توجه کنید، آنها هم اسلام خودشان را دارند. کارهایی از این نوع نشان میدهد که میتوان از یک مذهب تفسیرهای مختلف داشت. و چه خوب که هر کس آزاد باشد تفسیر خودش را از مذهب ( در اینجا اسلام) داشته باشد. تنها باید مواظب بود که آن تفسیر را نخواهیم عمومی کرده به دیگران تحمیل کنیم‬.
.
البته نکته ای که نباید ناگفته بماند این است که شاید همین زنان در جامعه ای آزاد دیگر محجبه نمی بودند و شاید که باالجبار این پوشش را انتخاب کرده اند چرا که مشکلاتی که همه از آن آگاهیم برایشان پیش خواهد آمد ... و یا نه حتی چون از یک زن مسلمان انتظار میرود که .... و یا حتی چون غیر ایرانیان انتظار دارند که زنان کشورهای اسلامی را محجبه ببینند و .... در هر صورت هرچه متفاوت تر بهتر، مگر نه؟؟

گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?