<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Sunday, April 27, 2008


سفرنامه مصر (٤) روز بعد را در هتل گذراندم و به کارهای عقب مانده ام پرداختم. (یک عالمه کاغذ با خودم برده بودم که باید به آنها رسیدگی میکردم). شب هم بعد از شام به این جا و آنجا سر زدم، کمی رقص عربی تماشا کردم کمی به ترانه های آشنای ایام گذشته که خواننده هایی به شکل کارااُکه ولی از حفظ تحویل میهمانان هتل میدادند گوش دادم، دقایقی را در دیسکو سپری کردم و در آخر دوباره بر روی بالکن اطاقم برگشتم.
روز سوم را از قبل برای بازدید از لوکسور برنامه ریزی کرده بودم. باید ساعت پنج و بیست و پنج دقیقه صبح در جلوی در ورودی هتل حاضر میبودم تا اتوبوس تور لکسور را بگیرم. با اینکه هم زنگ مبایل را تنظیم کرده بودم و هم هتل سرویس بیدارکنی داشت، از ترس اینکه جا بمانم اصلاً خوب نخوابیدم و تقریبا هر بیست دقیقه بیدار میشدم و ساعت را نگاه میکردم. به یکباره و همزمان هم موبایل به صدا درآمد و هم زنگ تلفن سرویس هتل، زمانی که من دیگر کاملاً بیدار بودم.

اتوبوس با تاخیر ده دقیقه ای آمد و سوار شدم. کنار پنجره نشستم و کتاب " بنیادگرایی علیه زنان" نوشته نوال السعدادی را که در روزهای قبل از سفرم تهیه کرده بودم از کوله پشتی ام در آوردم. با اینکه شب بد خوابیده بودم و به خاطر توضیحات راهنمای تور هم مرتب تمرکز حواسم را از دست میدادم ولی گیرایی کتاب مرا با خود به همرا می برد و زوایای فکری یک فعال جنبش زنان مصری ( ویا شاید گفت زنان عرب) را برایم روشن میساخت. با خیلی از نظرات مطرح شده در کتاب مشکل داشتم، به خصوص جاهایی که تاثیر افکار ادوارد سعید را به روشنی میدیدم ولی برای اولین بار میدیدم که کسی از کلمه بنیادگرایی برای مارکسیستها هم به کار میبرید.

نوال السعدادی مینویسد:
در میان چپ ها هم افراد و گروه های بنیادگرا یافت میشوند، آنهایی که طرفدار نظرات بنیادین مارکس هستند. اگر چه یکی از پایه ای ترین دروس فلسفه مارکسیسم تغییر و تحول همیشه گی پدیده هاست، برای آنها اما با تعابیر مشخص و ثابت، مارکسیسم یک مذهب می باشد.
طرفداران بنیادگرایی مارکسیسم چه زن و چه مرد سنتهای قدیمی در مورد زنان را نقد میکنند اما تنها آنهایی را که مانع کار و تحصیل زنان میشوند. آنها اما به طور ضمنی معتقدند که مهمترین وظیفه زنان همسر و مادر بودن است و داشتن شغل از سوی زنان تنها در حمایت اقتصادی شوهرانشان است. آنها مابین استثمار اقتصادی و سیاسی از یک سو و استثمار روحی (عاطفی)، جنسی و اجتماعی تفاوت ارزشی قائل میشوند.

بنیادگرایان مارکسیست نه توجه ای به واقعیت تحولات در حال وقوع زنان دارند و نه اطلاعی از جنبشهای زنان و نظرات فمینیستی. آنها گروه های موجود زنان که در مصر برای رهایی زنان مبارزه میکنند را گروه های تحت تاثیر غربی ها قلمداد میکنند و حتی آنان را به بودن اهرمهای قدرتهای داخلی و خارجی متهم میکنند.
آنها فعالین جنبش زنان را مسئول تقسیم جامعه به مردان و زنان میدانند که در آن مردان دشمن محسوب میشوند و یا اینکه این فعالین زن هستند که مسئول جدایی مسائل زنان از مسائل ملی میباشند.
بنیادگرایان مارکسیست به این توجه ندارند که این خود آنها هستند که مابین رهایی زنان و رهایی ملی جدایی میاندازند زیرا که آنان مطالبات نیمی از ملت، یعنی زنان را به هیچ میگیرند. آنها توجه ندارند که زنان نه تنها نمیگذارند که خواسته هایشان در قربانگاه نیروهای واپسگرا و بنیادگرا فدا شوند، بلکه در مقابل نیروهای ناسیونالیست در مورد حقوقشان مقاومت میکنند. آنها اصلا نمی خواهند ببینند که اساس سیستم طبقاتی در خانواده پایه گزاری میشود، جایی که زنان و کودکان به برده مبدل می گردند. آنها فراموش میکنند که در سیستم پدر- مرد سالار طبقاتی حاکم در دنیای ما است که سرمایه هایی از طریق کار نپرداخته زنان و کودکان انباشته میشوند.

در کشورهای عربی زنان با مقدار ١٠% در احزاب چپ اقلیت ناچیزی را شکل میدهند. و البته که درصد آنها در پستهای تصمیم گیری باز هم کمتر است. احزاب چپ سنتی درهمکاری و یا ائتلاف با گروه ها و احزاب محافظه کار به خاطر قدرت، درنگی در قربانی کردن حقوق زنان نمیکنند. برای مثال در مصر در سالهای ١٩٧٩ و ١٩٨٥ در مقابل کمپین نیروهای اسلامگرای محافظه کار علیه طرح قانون خانواده که در آن برای زنان حقوق ناچیزی در نظر گرفته شده بود، همه نیروهای سیاسی از همین قائده حرکت و پبروی کردند. چه نیروهایی در حاکمیت و چه در اپوزیسیون، چه چپ و یا چه راست.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
ادامه دارد

Labels:

گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?