<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Sunday, March 30, 2008


یادی از یک انسان فرهیخته همین امروز از سفر یک هفته ای از مصر برگشته ام. خیلی موضوع برای تعریف دارم ولی خبر در گذشت فریدون آدمیت مرا برآن داشت که در پستهای بعدی به سفرنامه ام بپردازم.
.
* * * * *
.
بر این باورم که تا ما قدر انسانهای با فرهنگ و فرهیخته ای مانند آدمیت را ندانیم، تا ما وجود این نوع عزیزان و مهمتر از همه کارهای با ارزش آنها را در صحنه روشنگری و آموختن از تاریخ گرامی ندانیم، تا این که ندانیم چه بوده ایم و چه بر ما رفته، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و نخواهیم دانست چرا وضع مان این چنین است که هست. و چرا انقلابی بر ضد دیکتاتوری و نابرابری رخ میدهد و آن مقدار ناچیز را هم از دست میدهیم و وضعمان بدتر از قبل میشود.
.
یادش گرامی باد و به امید افزون شدن " آدمیت ها" در میان ما ایرانیان
.
در اینجا و اینجا میتوانید بیشتر راجع به فریدون آدمیت بخوانید
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?