<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Saturday, March 01, 2008


سردار رادان در گفتگو با نشریه رویش 


فرمانده پلیس تهران بزرگ فرمودند: در دنیا وقتی چکمه استفاده می شود که گل و شل باشه و یا کسی از سرما وحشت دارد. این نوع چکمه هایی که به پا می رود بعضی هایش نه قابلیت جلوگیری از سرما دارد و نه قابلیت جلوگیری از ورود آب.
.
البته به غیر از نانسی سیناترا که از سرما هیچ وحشتی ندارد ...


.... و آلمان ها که در چکمه هایشان به غیر از آب مایعات دیگر هم میرود.

گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?