<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, February 25, 2008


وقتی که می بینی ... 


عبدی کلانتری در یکسری از مقالات جالب در باره "بومی گرایی جدید " درمجله اینترنتی نیلگون مبحثی را باز کرده که خواندن آنها را به همه شما توصیه میکنم. در یکی از مقاله ها از "قول وجیهه الهویدر" نویسندهء اهل عربستان سعودی آمده:
وقتی که نمی تونی یک باغ آباد تو شهر خودت پیدا کنی ولی سرهرکوچه ای که نگاه می کنی یک مسجد می بینی ــ بدون که توی یک کشور عرب هستی. وقتی می بینی که مردم با همهء ظواهر و دنگ و فنگ مُدرن شون، هنوز در قرون گذشته زندگی می کنن ــ تعجب نکن، بدون که توی یک کشور عرب هستی.

وقتی می بینی که دین روی علوم کنترل داره ــ مطمئن باش که توی یک کشور عرب هستی.

وقتی می بینی روحانیون رو «عالم» و «دانشمند» خطاب می کنن ــ شگفت زده نشو، تو توی یک کشور عرب هستی.

وقتی می بینی که حاکم کشور تبدیل شده به رهبری خدامانند که هیچ وقت از مسند قدرت پایین نمی آد، و هیچ کس هم حق نداره از اون انتقاد کنه ــ دلخور نشو، تو توی یک کشور عرب هستی.

وقتی که می بینی عدهء زیادی عبودیت را به آزادی ترجیح می دن ــ دل ات نسوزه ، تو توی یک کشور عرب هستی.

وقتی می شنوی که روحانیون می گن دموکراسی کفره ، ولی از هرفرصتی که دموکراسی فراهم کنه استفاده می کنن تا قدرت و مقام بالاتری رو قبضه کنن ــ تعجب نکن، تو توی یک کشور عرب هستی.

وقتی می بینی یک زن نصف یک مرد ارزش داره یا حتا کمتر ــ مبهوت نشو، تو توی یک کشور عرب هستی.

وقتی ترس و دهشت مدام در عمق چشمای مردم خونه کرده ــ خیالت تخت باشه ، تو توی یک کشور عرب هستی.
.
*****
البته لازم به تذکر نیست که میتوان در کنار "یک کشور عرب هستی" ، ایران و پاکستان و افغانستان و ... را هم اضافه کرد.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?