<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Wednesday, February 13, 2008


هووووووووررررررررراااااااااااا 

خیلی خوشحالم، هم برای پروین نازنین و هم برای دیگر نازنین هایی چون فرناز، پریسا، منصوره، سوسن، جلوه، راهله، کاوه و ....

خیلی خوشحالم هم برای پروین و هم برای جنبش زنان ایران.
خیلی خوشحالم هم برای پروین و هم برای دختران فردای ایران.

خیلی خوشحالم هم برای پروین که واقعاً حقش است و هم برای جنبش جهانی زنان علیه قوانین تبعیض آمیز و زن ستیز.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?