<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, December 10, 2007


گزارشی کوتاه از وضعيت حقوق بشر در ايران 


به مناسبت ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر
افزايش صدور و اجرای حکم اعدام، گسترش دستگيری و محاکمه دانشجويان و فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی، سرکوب بی وقفه زنان در عرصه های مختلف، اخراج و بيکاری کارگران و دريغ کردن حقوق اوليه آنها و...؛ نشان وسعت و عمق نقض حقوق اوليه و انسانی مردم در ايران است.
آمار و ارقام زير، که توسط فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی به مناسبت ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر تهيه و تنظيم شده است، منعکس کننده بخشی از اين فاجعه انسانی است. اين گزارش، که فاصله زمانی از دسامبر ۲۰۰۶ تا نوامبر ۲۰۰۷ را در بر می گيرد، شامل موارد نقض حقوق بشر است که در رابطه با دانشجويان، مطبوعات، فعالين سياسی و اجتماعی، کارگران و زنان اعمال می گردد. و ضمناً در بر گيرنده موارد صدور و اجرای حکم اعدام نيز می باشد.

ما از تمامی مدافعين حقوق بشر خواستاريم تا عليه نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران عکس العمل نشان داده و اعتراض و اقدامات خود را جهت متوقف ساختن آن بکار ببندند.

متن گزارش

کل موارد نقض حقوق بشر، که در فاصله زمانی اين گزارش ثبت و جمع آوری شده است، به شرح زير به اطلاع می رسد:

دانشجويان
· بازداشت: ۱۲۳ مورد
· بازجوئی: ۴۶ مورد
· احضار به دادگاه: ۲۶ مورد
· محاکمات: ۱۱ مورد
· احکام صادر شده توسط دادگاه ها: ۳۴ مورد
· احضار به کميته های انضباطی: ۳۳۶ مورد
· احکام صادر شده توسط کميته های انضباطی: ۳۳۱ مورد
· اخراج از دانشگاه: ۳۴۴مورد
· ضرب و شتم دانشجويان: ۲ مورد
· تعليق از تحصيل: ۲۴ مورد
· تهديد و ارعاب: ۴ مورد
· انحلال نهادهای دانشجوئی: ۲۷ مورد
· توقيف نشريات دانشجوئی: ۳۷ مورد
· جلوگيری از اجرامی مراسم: ۱۴ مورد
· حمله به نهادهای دانشجوئی: ۱ مورد
· بازرسی منازل: ۳ مورد
· اعتصاب غذای دانشجويان: ۴ مورد

مطبوعات
· احضار به دادگاه: ۲۸۳ مورد
· بازداشت: ۲۶ مورد
· بازجوئی: ۲۱ مورد
· محاکمه: ۵۸ مورد
· احکام صادر شده توسط دادگاه ها: ۴۱ مورد
· توقيف کتاب: ۱۳ مورد
· مسدود کردن سايت ها: ۲۰ مورد
· توقيف مطبوعات: ۲۵ مورد
· جلوگيری از نمايش فيلم: ۶ مورد
· اخراج از کار: ۳ مورد
· تهديد و ارعاب: ۱۱ مورد
· تعطيلی نهادهای مطبوعاتی: ۶۵ مورد

فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگي
· احضار به دادگاه: ۸۲ مورد
· بازجوئی: ۱۷۵ مورد
· بازداشت: ۱۷۳۵ مورد
· محاکمات: ۶۸۱ مورد
· احکام صادر شده توسط دادگاه ها: ۵۲۰ مورد
· تهديد و ارعاب: ۲۲ مورد
· آزادی با قرار وثيقه: ۷۳ مورد
· ممنوع الخروح: ۱۴ مورد
· ضرب و شتم: ۲ مورد
· اخراج از کار به دليل فعاليت سياسی: ۴۶ مورد
· جلوگيری از اجرای مراسم: ۱۳ مورد
· حمله به نهادهای مدنی: ۵ مورد
· بازرسی منازل: ۷ مورد
· جلوگيری از فعاليت تشکل های سياسی: ۱۵ مورد
· ترور در داخل کشور: ۱ مورد

کارگران
· عدم پرداخت حقوق و مزايا: ۱۰۵۶۸۶ مورد
· اخراج از کار: ۱۴۹۴۶ مورد
· بازداشت: ۸۳ مورد
· احضار به دادگاه: ۳۱ مورد
· احکام دادگاه: ۷۵ مورد
· محاکمه: ۹ مورد
· مرگ در حين انجام کار: ۱۱۲۷ مورد
· بازجوئی: ۲۶ مورد
· حمله به تجمع کارگران: ۳ مورد
· تعطيلی نهادهای کارگری: ۱ مورد

اعدام
· اعدام شده گان: ۲۶۰ مورد
· منتظرين اعدام: ۳۱۳ مورد
· منتظرين اعدام (زندانيان سياسی): ۸ مورد
· اعدام شده گان (زندانيان سياسی): ۱۸ مورد
· اعدام در ملاء عام: ۸۷ مورد
· هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن (اعدام شده): ۶ مورد
· سنگسار (احکام اجرا شده): ۱ مورد
· سنگسار (احکام صادر شده): ۷ مورد

زنان
· احضار به دادگاه: ۴۴ مورد
· محاکمه: ۸ مورد
· احکام صادر شده: ۱۵ مورد
· بازداشت: ۳۳ مورد
· تهديد و ارعاب: ۶ مورد
· بازجوئی: ۱۸ مورد
· ممنوع الخروخ: ۲ مورد

دستگيری عمومی، قتل مردم
· دستگيری عمومی: ۲۴۷۸۳ مورد
· قتل مردم: ۳۲ مورد
· قتل مشکوک: ۳ مورد

زندانيان سياسي
· اعتصاب غذا: ۳۷ مورد
· ممنوع الملاقات: ۱۵ مورد
· جلوگيری از مرخصی جهت درمان: ۱۲ مورد
· ضرب و شتم: ۳ مورد
· بازجوئی مجدد: ۱۶ مورد
· مرگ در زندان: ۱ مورد
· نقض عضو بر اثر شکنجه: ۳ مورد
· مفقود الاثر: ۸ مورد
· بلاتکليف: ۲ مورد
· محاکمه مجدد: ۵ مورد
· احکام صادر شده در دوران محکوميت: ۶ مورد
· جلوگيری از آزادی: ۶ مورد

قصاص
· قصاص دست: ۸ مورد
· قصاص چشم: ۱ مورد


۱۹/۰۹/۱۳۸۶--- ۱۰/۱۲/۲۰۰۷
ihrnena@gmail.com

"فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی”

انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا : FaalanHRC@yahoo.ca
siterahaei@yahoo.com :انجمن مدافعین حقوق بشرو دمکراسی در ایران – فرانسه
اتحادیه برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا : updi@libero.it
اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران – واشنگتن – آمریکا : adhri1@yahoo.com
info@bashariyat.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران – آلمان
shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :
HRIRNL@gmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران– هلند
info@komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – کالیفرنیا – آمریکا
komitenoran@yahoo.no کمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – نروژ) :
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?