<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Friday, November 30, 2007


درد من، درد شما، درد ما 


در دوران انقلاب شعاری از سوی تظاهر کنندگان سر داده میشد که اینروزها مدام در ذهنم تکرار میشود:
درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید
اگر چه درد آنهایی که پایه های این حکومت را ریختند درد مردم نبود ولی از خودم میپرسم تا به کی؟؟
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?