<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, November 06, 2007


ترسیده اند که می خواهند بترسانند 


دلاارام عزیز، میدانی که این فقط تو نیستی که آنها را ترسانده است؟
دلارام تو سمبلی هستی در عجزشان،
دلارام تو سمبل هستی در ابراز خشم‌شان،
.......... سمبلی هستی در ناکارآمدی‌شان
.......... سمبلی هستی در ناعدالتی‌شان
......... سمبلی هستی درعقیم بودنشان
............................ در کور بودنشان

* * * * * * * * * * * * * *
دلارام عزیز، میدانی که این فقط تو نیستی که موشان کور در سیاهی‌ها بر قدرت نشسته را ترسانده است؟
دلارام تو سمبلی شدی برای نورها،
........... سمبلی شدی برای رنگها،
........... سمبلی شدی برای وجودها
.................................... وجودهای چندگانه، اما عاشق
........................................................... اما آگاه
.......... سمبلی شدی برای آغازها
.......... سمبلی شدی برای چشمه‌ها
.......... سمبلی شدی برای جوانه‌ها
................................... جوانه‌هایی ریشه دار، در باغ آگاهی
............................................................. در باغ برابری

* * * * * *

وبلاگی برای آزاد ماندن دلارام

و اینجا به انگلیسی

گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?