<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Friday, November 02, 2007


نامه ای از ایران حتما خبرهای مربوط به پزشک جوان زهرا را شنیده اید و خوانده اید!
نمی دانم شاید بی کسی پدر و مادرش و یا گمنامی خودش باعث شده که چندان بازتاب خبری نداشته باشد.
به این دختر بیچاره واقعا جفا شده .خواهش می کنم هرکاری می توانید برایش انجام بدهید.

.... به نظرم باید یک کارزار بین المللی برایش به راه بیندازیم . ...... خواهش می کنم تو هم هر کار می توانی بکن.
به نظر می رسد شبیه ماجرای زهزا کاظمی باشد، یعنی او را مورد ضرب و جرح قرار دادند و احتمالا اتفاقی کشته شده است و بعد یک صحنه خودکشی ساخته اند گفته اند که زهرا خودکشی کرده است.
شما هرکاری می توانید در اروپا برایش انجام دهید، از قبیل پتیشن و فشار به سفارتخانه های جمهوری اسلامی در هرجای دنیا.
در ضمن نام واقعی این دختر زهرا بنی ... است و نه بنی عامری، که خانواده اش به دلیل ملاحظات خاص خودشان از این اسم مستعار استفاده کرده اند . فکر می کنم برای پیگیری های حقوقی باید که از نام واقعی اش استفاده کنیم و البته به نام مستعارش هم اشاره کنیم.
ببین این خانواده بدبخت چه مصیبتی را تحمل می کنند . یک خانواده محروم در جنوب شهر تهران هستند که می ترسند با افشای نام دخترشان یکوقت در نزد همسایه و آشناها دچار سرشکستگی شوند. یعنی به جای اینکه قاتلان حجالت بکشند خانواده مقتول در چنین شرایطی باید خجالت بکشد.
خانواده ای هستند که با وجود تنگناهای زیاد مالی دخترشان را به چنین رتبه علمی رساندند و واقعا همه چیز دردناک است.
هرکاری می توانید برای زهرای عزیزمان انجام دهید.
--------------------------------------------
اطلاعات بیشتر در همین مورد: اینجا و اینجا
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?