<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Sunday, October 21, 2007


Trade 


...همین الان از سینما میآیم ...
فیلم کمی هالیوودی بود، ولی واقعیت بسیار ناگوارتر،
کمی دراماتیزه شده بود، ولی واقعیت درام تر،
داستان دستکاری شده بود، ولی واقعیت تکانده تر،
.........
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?