<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Thursday, September 13, 2007


بیانات دکتر مهندس رنیس جمهور صاحب هاله امام زمان و... ... 


آمریکا به ایران حمله نمیکند
به دو دلیل
1- ایشان مهندس هستند و مسائل را تحلیل و استدلال میکنند
2- به وعده خداوند باور دارند

ایشان در سخنان گهربارشان می افزایند:
"ا‌نشاءالله یک روزی بشود که من خاطرات خود را از آن روزها بیان کنم و تاریخ را در این زمینه بگوییم. روزهایی بود که از داخل برخی چه فشارهایی را به ما می‌آوردند که در این زمینه کوتاه بیایید وگرنه جنگ می‌شود و مسائل این‌چنینی را مطرح می‌کردند. ءمن در بعضی از جلسات به این دوستان می‌گفتم که من یک مهندسم و مسائل را تحلیل و استدلال می‌کنم، به آنها می‌گفتم که دشمنان جرات جنگ کردن با ما را ندارند. برخی حرف من را زیر سئوال می‌بردند ولی من برای آنها دو دلیل می‌آوردم؛ اول این‌که به آنها می‌گفتم من مهندسم، اهل حساب و کتاب هستم، جدول می‌کشم، ساعت‌ها فرض‌ها را می‌نویسم، رد می‌کنم، استدلال می‌کنم و با استدلال برنامه‌ریزی می‌کنم و به پیش می‌روم، آنها قادر نیستند برای ایران مشکلی ایجاد کنند. آنها اکنون در افغانستان و عراق مانده‌اند و آن‌جا مشکل دارند و ناتوان شده‌اند".
ای کاش ما میتوانستیم به جای نفت رئیس جمهور صادر کنییم هم وضع خودمان بهتر بود و هم کشورهای دیگر از این نعمت برخوردار می شدند.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?