<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Wednesday, September 12, 2007


چنان زیبایم من که الله اکبر وصفی ست ناگزیر که از من میکنی. 


نمي‌توانم زيبا نباشم
عشوه‌يي نباشم در تجلي جاودانه.
.
چنان زيبايم من
که گذرگاه‌ام را بهاری نابه‌خويش آذين مي‌کند:
در جهان ِ پيرامن‌ام
هرگز
خون
عُرياني‌ جان نيست
و کبک را
هراس‌ناکي‌ سُرب
از خرام
باز
نمي‌دارد.
.
چنان زيبايم من
که الله‌اکبر
وصفي‌ست ناگزير
که از من مي‌کني.
.
زهری بي‌پادزهرم در معرض ِ تو.
جهان اگر زيباست
مجيز ِ حضور ِ مرا مي‌گويد. -
.
ابلهامردا
عدوی تو نيستم من
انکار ِ تواَم.
...............................................................
در خبرها آمده که حکم اعدام (حلق آویز) بهمن زارع در 22 آگوست قابل اجرا بوده است که به تقاضای خانواده اش به تعویق افتاده است. بهمن زارع در زندان عادل آباد شیراز در اسارت است و هنگام ارتکاب جرم پانزده سال بیشتر نداشته است.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?