<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Friday, September 07, 2007


عجبا که بعد از اینهمه فلاکت.... 


باز رگ گردن ناسیونالیستهای وطنی البته از نوع کور آن بلند شده است. من به این کار ندارم که همین کاریکاتور را میشود برای دولتمندان و نظامیان و بانکها و شرکتهای چند ملیتی آمریکا هم کشید، که البته موضوع دیگری است و لی سوال این است که.
چرا این ناسیونالیستهای وطنی (البته با چاشنی اصلاح طلبان، یعنی همانهایی که اتفاقاً سازنده این فاضلاب می باشند) حساب رژیم را از مردم و ملت جدا نمیکنند؟ آیا این هم تصادفی است؟ چه میشود که آنها این دو را با هم یکی میگیرند؟

منظور این کاریکاتور مثل روز روشن است که اشاره به رژیم ولایت فقیه و ایدئولوژی آن که همان صدور انقلاب است، دارد. به خصوص به وضوح در این کاریکاتور بازوهای نظامی و تروریستی رژیم ملایان و سپاهیان پاسدار هدف قرار گرفته شده است . حرفی است که سالیان سال اپوزیسیون خارج از کشور به زبانهای مختلف از آن گفته است ولی خیر آنان که نمیخواهند واقعیات را ببینند، فریاد بر میآورند که به ملت بی احترامی شده. عجبا ....
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?