<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Thursday, September 06, 2007


تصویر برابری فتوبلاگ سایت تغییر برای برابری با نام «تصویر برابری » راه اندازی شد.
در توضیح کوتاهی آمده: تصوير برابری ، ثبت لحظاتی است از تلاش كمپینی ها. تلاش برای برابری و تغيير قوانين نابرابر ! سايت تصوير برابری، فتوبلاگ كمپين يك ميليون امضاست.
از آن دیدن کنید.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?