<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Wednesday, August 15, 2007


جشنهای شصدمین سالگرد استقلال هند عکس، زنی را در یکی از خیابانهای دهلی نو نشان میدهد که در حال فروش پرچم هندوستان میباشد. با دیدن آن باز در نزد خود این گفته را زمزمه کردم:

برای اینکه جامعه ای به سعادت برسد، باید که در آن به سه ضلع مثلث بنیادی به طور مساوی توجه داشت:

استقلال

برابری و عدالت اجتماعی

آزادی

گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?