<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, July 31, 2007


"١٤ مرداد روز همبستگی وبلاگ نویسان با دانشجویان دربند" 


روز چهاردهم مرداد ماه، همه ی وبلاگ نویسان حامی، نام وبلاگ خود را به "١٤ مرداد روز همبستگی وبلاگ نویسان با دانشجویان دربند" تغییر می دهند.
برای پیوستن به این حرکت، در بخش نظر خواهی وبلاگ ١٤ مرداد، نام وبلاگ خود را وارد کنید.
علاوه بر تبلیغات گسترده در سایت ها و وبلاگ، هر وبلاگ نویس حداقل ۱۰ نفر از دوستانش را برای همبستگی با دانشجویان دعوت کند.
من هم همسایه ها را دعوت میکنم
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?