<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Thursday, July 19, 2007


نکته ای درباره "اعتراف" 


ملوانان انگلیسی "اعتراف" کردند که به آبهای ایران تجاوز کرده اند، آزاد شدند و ازسوی رئیس جمهور و وزیر امورخارجه کادو گرفتند و بدرقه شدند.
رامین جهانبگلو "اعتراف" کرد که جاسوس است، آزاد شد.
و حالا هاله اسفندیاری و کيان تاجبخش "اعتراف" کردند که مزدور هستند و آزاد خواهند شد.
.
ولی
دانشجویان میگویند که جاسوس نیستنند و همچنان در بندند!
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?