<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, July 17, 2007


یاران را آزد کنید 


و


امیر یعقوبعلی فعال حقوق زنان پس از گذشت پنج روز از بازداشتش،به دستور قاضی پرونده بند 209 زندان اوین منتقل شد.این در حالی است که مجریان پرونده به خانواده ی او،وعده آزادی اش در روز یکشنبه به قید وثیقه را داده بودندصبح امروز مادر و خواهر امیریعقوبعلی مجددا به دادگاه انقلاب، شعبه امنیت مراجعه کردند و سرانجام حوالی ظهر موفق به دیدار قاضی سبحانی شدند.

بهناز مختاری مادر امیر می گوید:« ما امیر را ندیدیم. قاضی گفت صبح امروز دستور انتقال امیر به زندان اوین بند 209 را داده است و او اکنون در اوین است. آقای سبحانی گفت 11 مورد اتهام برای امیر مشخص کرده اند تا بررسی این اتهامات امیر باید درزندان بماند. من پرسیدم جرم پسر من چیست ؟

خواهرش پرسید مگر کارشان غیرقانونی بوده ؟ مگر امضا جمع کردن غیر قانونی است اما قاضی گفت ما کاری به قانونی یا غیر قانونی بودن نداریم. باید ببینیم چه سمتی داشته، امیر مرد است چکار به کار زنها دارد، برود بنشیند درسش را بخواند!»

با وجود تلاش خانواده و دوستان او هنوز سرنوشت این فعال حقوق زنان مشخص نیست و مسوولان تنها به گفتن عبارت "پرونده در جریان است"اکتفا کرده اندامیر یعقوب علی عصر چهارشبه به جرم نانوشته ی جمع آوری امضا برای کمپین یک ملیون امضا بازداشت شد و اکنون بی هیچ نشانه ای از رسیدگی به وضعیت او در بند 209 زندان اوین به سر میبرد.

گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?