<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, June 11, 2007


پرواز با Junkers Ju 52/3m D-AQUI و دیگر چیزها من روز شنبه گذشته به مدت یک ساعت و نیم با این هواپیمای آنتیک ( آخر یکی از علائق من توجه به وسایل قدیمی و آنتیک است ) تو آسمان بودم. جای شما خالی تجربه جالبی بود. در هر صورت از آنجائیکه ارتفاع ما با زمین کم بود ، میشد به راحتی فعالیت انسانها را از آن بالا مشاهده کرد. در جایی عده ای در زمین فوتبال مشغول بازی بودند، دیگران گلف بازی میکردند، آن دیگری بر روی دریاچه ای قایق سواری میکرد. چندتایی بر روی رودخانه ای اسکی آب میکردند و تقریباً یک هزار نفری در یک مجموعه ورزشی شنا در استخرهای متعدد تن به آب زده بودند. اتومبیلها در اتوبانها و جاده ها، قطارها بر روی ریلها در رفت و آمد بودند....
به فکر افتادم و گفتم: که نگاه کن از این بالا همه چیز در صلح و صفا در جریان است و هر چیزی سر جای خودش است، و خوب ملت هم دارند از روز شنبه خود حداکثر استفاده را میبرند و آنی را انجام میدهند که دوست دارند و... بعد به ایران فکر کردم به اینکه حتی نمیتوانی آنطور که میخواهی لباس بپوشی، آن چیزی را که دوست داری بخوانی، گوش دهی و... همه چیز را دیگری (آنی که خودش میگوید نماینده خدا بر روی زمین است و آنهای دیگر که به این گفته پرت و چرند باور دارند ) برای تو تعیین میکند. اینکه در ایران اسلامی تو در همه جا و مدام وظیفه داری که این باشی، وظیفه داری آنجور فکر کنی، وظیفه داری اینگونه رفتار کنی، وظیفه داری انرا بگی و آنرا نگویی، وظیفه داری...، وظیفه داری ...، وظیفه داری ،..
ولی هیچ حق و حقوقی نداری، حتی حق و حقوق هم که برایت در نظر گرفته شده (آنهم ناقص و ....) از ما بهتران میتوانند به بهانه های مختلف به راحتی نقض کنند.
بعد در جواب خودم گفتم خوب این ملت (در اینجا آلمانها) سالیان سال برای اینی که دارند مبارزه کرده اند، زندانی و شکنجه شده اند. شاید ما هم باید تجربه خودمان را داشته باشیم.، ماهم باید دوران قرون وسطی خود را پشت سر بگذاریم. البته که به من و نسل من دیگر نخواهد رسید ولی خلاصه مبارزات کنونی ما هم روزی به ثمر میرسد و شاید نسلی دیگر نتیجه اش را ببیند و از آن بهره ببرد. و در ادامه گفتم اما متأسفانه همین نسل امروزی جامعه آلمان نمیداند چه دارد و به قولی قدرش را نمیداند و به راحتی میگذارد تا همان حقوق شهروندی موجود هم روز بروز کمتر و کم رنگ تر شوند. مهم این است هر نسلی بداند گذشتگان آنان چه دستآوردهایی داشته اند، و چگونه به آنها دست یافته اند و چه باید کرد که نه تنها آنها را حفظ کرد بلکه کاملتر ، عمیقتر و به روزتر کرد.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?