<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Thursday, June 14, 2007
در برخورد اولی که این مجسمه (صندلی‌ای که یکی از پایه های آن شکسته است) را در میدان جلوی در ورودی مقر سازمان ملل در ژنو دیدم، فکر کردم آن هم به مانند هر کار هنری دیگر که هر بیننده‌ای بسته به آنکه از کجا میآید ( ملیت، فرهنگ، مذهب، طبقه و...) و چه گذشته تحصیلی و تجربی دارد از آن برداشت مخصوص به خودش را خواهد داشت.... غرق در افکار خود و به دنبال برداشت خودم بودم که دوست همراهم گفت:
از آنجائیکه میخواسته‌اند در این محل نماد و سمبلی از یک انسانی که پایش را در اثر انفجار مینی از دست داده قرار دهند ولی از طرفی هم نمیخواسته‌اند که مجسمه‌ای از انسان باشد این کار مورد قبول واقع شده است... و آن موقع بود که مرا بیش از پیش به فکر انداخت که چرا... ؟
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?