<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Friday, June 08, 2007


پیک نیک گ8 اینروزها در آلمان یک پیک نیک دست جمعی در جریان است. که میلیونها و میلیونها خرج آن شده و میشود. داشتم فکر میکردم که اگر این مخارج را در راه اجرای پروژه هایی در امر تهیه آب سالم ،آموزش، بهزیستی و یا توانمندی زنان در کشورهایی آفریقایی و نیازمند صرف میشد، شاید که ....
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?