<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, May 22, 2007


مأمور برای حفظ امنیت و یا برای تجاوز و تحقیر ....؟ 

آیا فکر کرده اید که اگر هر یک از این تجاوزها در هر کشوری و یا حتی ایران زمان شاه اتفاق میافتاد بغض ها در گلوها خفه نمیشد و مردم دست به اعتراض میزدند؟
این سکوت از برای چیست؟ تحقیر تا به کی تا به کجا؟
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?