<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Wednesday, May 23, 2007


زنده به گور کردن یا سنگسار ...و مذهب اسلام 
... میگوینید با پیدایش اسلام زنده به گور کردن دختران که در آن ایام مرسوم بوده برچیده شد


از این بگذریم که این یک دروغ تاریخی است و اگر نه چگونه خدیجه میتوانسته به عنوان یک زن عرب، بازرگانی باشد ثروتمند که محمد را اول به استخدام خود درآورد و بعداً هم باز به عنوان یک زن او را به همسری انتخاب کند، که محمد تا زمانیکه خدیجه زنده بوده جرأت خیلی کارها را نداشته و تازه بعد از مرگ خدیجه است که فیلش یاد هندوستان میکند .... ولی آیا وجود سنگسار در اسلام شکل دیگری ازهمان زنده به گور کردن، آنهم به شکل وحشیانه اش نیست؟...


اما این خبر تلخ و عمل فجیعی که صورت گرفته و آنهم در هزاره سوم را ناشی از چه چیز میتوان دانست؟ مذهب؟ فرهنگ نشعت گرفته از مذهب؟ دستورات مذهبی ملایان و آخوندهای خشکه مذهب؟ ....


گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?