<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, May 15, 2007


شهر شهر فرنگ است خوب تماشا کنید، شهر شهر فرنگ است خوب تماشا کنید،
این پلیس‌ها با لباسهایی که درغرب تهیه و به ایران وارد میشوند، به زنها توهین و بی احترامی میکنند چرا که به اندازه کافی "شرقی"مکتبی نیستند.
.
شهر شهر فرنگ است خوب تماشا کنید،
این پلیس‌ها با اتومبیلهای بنز ساخت غرب‌شان به زنان خشونت اعمال میکنند، چرا که از ظن آنها زنان "بدحجاب" غربزده هستند.

شهر شهر فرنگ است خوب تماشا کنید،
این پلیس‌ها با بیسیم‌ها و تجهیزات دیگرشان که ساخت غرب است، زنان را مورد آزار قرار میدهند، چرا که خطر رخنه فرهنگ غربی "مبتذل" در فرهنگ "برتر" اسلامی شان وجود دارد.
شهر شهر فرنگ است خوب تماشا کنید،
این پلیس‌های زن با چادرهایی که پارچه‌اش وارداتی است و با ماشینهای ساخت غرب تولید شده با چماق به جان زنان ایرانی میافتند، چرا که آنان از این تولید غربی استفاده نمیکنند

شهر شهر فرنگ است خوب تماشا کنید،
این پلیس‌ها حقوقشان از فروش نفت به کشورها غربی تأمین میشوند و زنان را زندانی میکنند که چرا با یک رادیوی غربی مصاحبه‌ای شده و از تبعیض و نابرابری حرفی به میان آمده است.

شهر شهر فرنگ است خوب تماشا کنید،
این پلیس‌ها ...
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?