<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Wednesday, May 02, 2007


مگر نه؟! 


دموکراسی احتیاج به انسانهای دموکرات دارد.
یکی از نشانه‌های دموکرات بودن انسانی، داشتن احساس مسئولیت او است*.
برای برپایی و حفظ دموکراسی انسانها وظیفه دارند،
اما مهمتر از همه، در دموکراسی انسانها حق و حقوقی دارند.

وقتی که حق و حقوقت را دارا باشی وظیفه‌ات را هم انجام خواهی داد
.
-------------------------------------------------------------

* نسبت به سرنوشت انسانهای دیگر، محیط زیست و.....
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?