<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, April 17, 2007


... و باز هم طرح یک سوال ... شهرزاد نیوز مینویسد:
فریاد زنان در ایران و سکوت زنان در خارج کشور!

زمانی، خارج از کشور مرکز فعالیت‌های عملی و نظری در حیطه مسائل زنان و مبارزات آنها بود. جدل‌ها و دیالوگ‌ها از یک سو و نمایش‌های خیابانی در میادین شهرهای اروپائی از سوی دیگر ، وضعیت زنان در ایران را به افکار عمومی جهان معرفی می‌کرد. این در حالی بود که مبارزه زنان در ایران بی سر و صدا و "زیر پوست شب و شهر " در جریان بود.
در ایران، ماه‌هاست فریاد فعالین زن طنین افکن شده است. در مقابل این فریاد، کوکتیل سرکوب، فشار، زندان، ضرب و شتم، خانه گردی و اتهام، تحقیر و توهین به آنان خورانده می‌شود تا بدین وسیله دایره تاثیرگذاری‌شان را محدود کنند و قدرت مانورشان را کاهش دهند.
در خارج از ایران، هرساله، خصوصا چند هفته ای قبل از 8 مارس، دهها سازمان و گروه زنان با انتشار اطلاعیه‌های شماره گذاری شده، خبر از برگزاری مراسم و جشن و راه پیمایی های کوتاه و بلند خود می دهند.

در ایران، فریاد فعالین زن از خیابان و دانشگاه و بند 209 اوین بلند شده است. اما درخارج از ایران،شاهد سکوت گروه های زنان ایرانی هستیم. می‌توان با اهداف این یا آن سازمان و گروه و کمپین موافق بود یا مخالف. اما بحث بر سر این نیست. بحث بر سر سکوت در مقابل سرکوب است. چرا سکوت؟
.
.
این سوال من هم هست، چه باید کرد؟
*********
عکس از کسوف
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?