<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Thursday, April 05, 2007


آی ناسیونالیستها، توهین از این بالاتر؟ 


من مدتهاست که از ایران و مردم ایران دورم و تنها پنجره رابطه من با آنها سایتهای خبری، وبلاگها و همینطور نشریاتی است که یا پدر و مادر و اقوامم برایم میفرستند و یا خود آنهایی را که در خارج از کشور دردسترس هستند تهیه میکنم. بعد از خواندن این گزارش این سؤال برایم پیش آمد که آیا واقعاً کسانی در ایران هستند که این جفنگیات را باور کنند؟ و یا آنکه اینها گزارشاتی است که فقط خود گزارشگران ( و یا احتمالاً کارگزاران رژیم و به احتمال زیاد هم خیلی از تورنتوئی ها ) باورشان میشود؟ جریان چیست؟ ببینید چگونه به خواننده ( ایرانی) توهین میشود؟ آیا نباید یکبار دیگر این جملات افلاطون را به خاطر آوریم وقتی که میگوید:
.
....حاکمان نمیتوانند به مردم حکومت بکنند، مگر آنکه، خود مردم شبیه هیئت حا کما ن باشند، مردم حکومتگران دیگری نخواهند داشت ، مگر حکومتگرانی که شایسته آنها هستند، اگر در جامعهً حکومت گرانی هستند، که فاقد عقل و هوشمندی هستند، برای اینست، که حکومتگران در حقیقت، تصویر واقعی آن جامعه اند، که مخالف هوشمندی و خردگرائی است.
..... حاکم کردن خردگرائی ، و هوشمندی در سیاست، عملی است بس دشوار. در جائیکه سیاست هدفش تعریف و تمجید افکار عمومی باشد،خرد گرائی نمیتواند، به موفقیت برسد . بد تر از آن، حکومت کردن، به نفس خود، هوشمندی و خرد گرایی حاکمان را به فساد میکشاند، و آنها را از راه تعادل و شناخت واقعیت‌ها باز میدارد......... تنها بر مبنای استعداد، کارائی و موفقیت دولت در بالا بردن سطح شعور و آگاهی مردم است، که ارزش و لیا قت آن حکومت را میتوان سنجید.........
.....................................
چند روزی را در سفر خواهم بود
.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?