<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, March 19, 2007


شادی و محبوبه آزاد شدند شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده آزاد شدند. خانواده آنها با سپردن ٢٠٠ میلیون وثیقه برای شادی و ٢٥٠ میلیون تومان برای محبوبه اسباب آزادی آنها را فراهم کردند. راستی این میزان وثیقه یعنی چه؟ یعنی نرخ زندانی؟ و چرا در اینمورد برای این دو نفر متفاوت است؟ آیا مثلاً "جرم" محبوبه بالاتر از "جرم" شادی بوده؟
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?