<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, March 26, 2007


کوزه های بهاری من ( ٥) 
یکی از کتابهای داستانی که امسال خواندم و آنرا موفق میدانم، «بادباک باز» است که نویسندهء آن خالد حسینی، نویسنده افغانی مقیم آمریکا است. البته باید اضافه کنم که آنرا نمیتوان تنها در چارچوب رمان بررسی کرد.
کتاب موضوعی که خواندن آنرا به آلمانی زبانها توصیه میکنم « عروس غریبه» میباشد که «نکلا کلک» نویسنده و جامعه‌شناس ترک-آلمانی آنرا به چاپ رسانده است. این کتاب گزارشی است از زنان ترکی که سرنوشت آنان را ازدواجهای اجباری رقم زده و حتی در کشوری مانند آلمان نقشی در تعیین زندگی خود نداشته و در چارچوبهای سنت، ضوابط، روابط و ارزشهای خانواده بزرگ گرفتارند. در همین رابطه هم از «ایان هیرزی علی» هم دو کتاب به عنوان من «شکایت میکنم» و «زندگی من» را خواندنی میدانم. البته هیرزی علی در بیشتر نکات مطروحه خیلی دقیق و موشکافانه مسائل زن و مرد مسلمان و همچنین جامعه مسلمانان را در اروپا بررسی و نقد میکند ولی به نظر من در بعضی نکات خیلی سرسری رد میشود.
زرشک زرین را هم من متعلق به خانم پرینوش صنیعی به خاطر کتاب «پدر آن دیگری» میدانم.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?