<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, March 19, 2007


به امید آزادی و رهایی هموطنانم در سال جدید ابر اردیبهشت مینویسد : دیوانه می کند مرا این سرودی که محبوبه در زندان ساخته. نمی گذارد بخوابم. جای شاهکار ویلیامز را پر کرده برایم. یک بار با صدای محبوبه و شادی بشنوید، مستی اش از یک کشکول شراب تلخ مرد افکن بیشتر است:

:
همبستگی، همبستگی، همبستگی جان کارزار ماست
آزادگی، آزادگی، آزادگی رخت پیکار ماست
جنبش به پیش جنبش به پیش
این نغمه خواب و بیدار ماست
جهان دیگری رویای ماست
رهایی زنان آرمان است
حقوق بی دریغ آب و نان ماست، آب و نان ماست
همبستگی، همبستگی، همبستگی جان کارزار ماست
آزادگی، آزادگی، آزادگی رخت پیکار ماست
جنبش به پیش، جنبش به پیش
این نغمه خواب و بیدار ماست
سی و سه دادگاه هشت مارس ماست
شکستن سکوت رسم بند ماست
تجسم طلوع چشم بند ماست
.
............................................................................................................

اینهم آخرین سوال سال ۱۳۸۵ از سوی یار دبستانی:

"آيا دست بند زدن بر دستان گچی معلمان نشانه مهرورزي وعدالتجويی است؟"

بهاران خجسته باد

گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?