<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, March 26, 2007


کوزه های بهاری من ( ٤) 


یکی از زرشک‌های زرین سال هم به بدترین قاضی آلمانی اهدا میگیرد.
یک زن مسلمان که از سوی شوهرش مورد خشونت جسمانی قرار گرفته بوده است، از دادگاه محلی فرانکفورت درخواست طلاق فوری میکند. اما قاضی مربوط به این پرونده که خود هم یک زن بوده، درخواست حکم طلاق فوری این زن مراکشی - آلمانی را رد میکند. علت رد کردن تقاضا را هم، بلامانع بودن کتک زدن زن به وسیله شوهر در اسلام و با استناد به قرآن، اعلام می کند.
.
آلیس شوارتسر فمینیست آلمانی در مصاحبه‌ای در همین رابطه میگوید: یک قاضی که حکمش را از قرآن استخراج میکند، به نام قانون «شرع» سخن میگوید و نه «قانون اساسی». او هیچ دلیلی برای بودن در یک دادگاه آلمانی را ندارد. او در ادامه میافزاید: من مدتهاست این احساس را دارم که اتفاقاً در دادگستری آلمان دارد یک «تفاهم غلط» ریشه میدواند. شاید باید از طریق کلاسهای آموزشی روشن کنیم که حقوق بشر نسبی نیست و قوانین ما در مورد مهاجرین هم صادق است.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?