<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Sunday, March 25, 2007


کوزه های بهاری من (٣) 
متن زیر که مروری است بر مراسم‌های مختلف هشت مارس امسال در دانشگاههای ایران را بهترین برسی در این زمینه میدانم:
امسال 8 مارس روز جهانی زن در بسياری از دانشگاههای ايران با برگزاری مراسم گراميداشت مقام و موقعيت زنان کشور همراه شد. شعارها و پلاکاردهای اين تجمعات نماد درخشان آگاهی زنانه, نفی صريح اشکال گوناگون آپارتايد جنسی, بيان مخالفت شجاعانه با قوانين مردسالارانه مذهبی بويژه در حوزه قوانين مدنی و جزايی بود. هشت مارس امسال تا همين جا نشان داد که قشر روشنفکر و فرهيخته دانشگاهی به حجاب سياه اجباری, به نابرابری های ساختاری و بی عدالتی های مضاعفی که از سوی حاکميت به عنوان دژ اصلی مردسالاری پاسداری می شود, به شکلی قاطع و راديکال معترض است و راه پايان دادن به اين نابرابری ها را نيز به خوبی می شناسد و قادر است بدون انحراف بر ريشه ها دست بگذارد.

مراسم گوناگون هشت مارس در دانشگاهها و بيانيه ها و اطلاعيه های منتشره در اين زمينه در عين حال نشان داد که جمهوری اسلامی عليرغم کنترل بر همه ابزارهای اطلاع رسانی و تبليغ و ترويج و القاگری, و پيگيری دائم سرکوب همه شکل های موثر اطلاع رسانی آزاد, نتوانسته است در ميان زنان روشنفکر و تحصيل کرده کشور پايگاهی بيابد و الگوی تحقير آميز "زن عفيفه مسلمان" که روزگارش در روايت حاکمان بايد به خانه داری و پخت و پز و بچه داری و اطاعت مطلق از همسر بگذرد, را در ميان زنان دانش آموخته جا بياندازد. مراسم هشت ماه امسال در دانشگاهها, در عين حال نشان داد که گرايش رژيم در زمينه مسايل زنان در دانشگاهها زير چادر اکسيژن نفس می کشد و لحظه ای که فشار سرنيزه و سرکوب نباشد, پودر می شود و بر زمين می ريزد.

پس از تجمعات تاکنونی در گراميداشت هشت مارس امسال آنچه حالا اهميت تام و تمامی دارد و لاجرم به واسطه اهميتش در کانون اصلی تمرکز قرار می گيرد اين است که آيا اين دست گذاشتن زنان مستقل, مبارز و آزاديخواه بر ريشه های نابرابری, اين بيان شجاعانه مصايب و آلام, و اين طرح صريح مطالبات برابری طلبانه زنان می تواند از حصارهای دانشگاههای کشور فراتر رود و در ميان زنان و بويژه زنان تهيدست توده اعماق منتشر گردد؟

امروز ديگر کمتر فعالی از ميان فعالين جنبش زنان را می توان در ايران يافت که نسبت به اهميت اين امر انديشه نکرده و در باره آن هيچ طرح و نظری نداشته باشد.

يکی از مهم ترين و داغ ترين بحث هايی که اکنون در ميان فعالين زنان جريان دارد درست همين نقب زدن در ميان مردم و راههای موثرتر بردن آگاهی زنانه در ميان عموم زنان و بويژه زنان محروم و تهيدست است. چرا که با وجود تنوع نظرات و تلون ديدگاهها بر هيچ کس پوشيده نيست که انتشار آگاهی زنانه در اعماق جامعه ايرانی, ضربه سنگينی بر حاکميت است و يکی از ريشه های موجوديت آن را متزلزل می کند.

در يک منظره عمومی و يک نگاه کلی, هم تفاوت سطح آگاهی و نيرو و توانايی, هم تفاوت جايگاه و خواستگاه و گرايش های موجود در ميان فعالين زنان, سطوح مختلف فعاليت ها, تعدد نقشه ها, و لذا تنوع سازمانيابی و نيز قدرت, چابکی و حيطه تاثيرگذاری متفاوت هر يک از آنها را اجتناب ناپذير می سازد. اين وضعيت اگر در تناسب با فشار و توطئه و سرکوب دائمی رژيم در نظر گرفته شود, اگر چه وجود اختلافات واقعی در ميان فعالين زنان و روش های مورد تاکيد هر بخش متمايز از اين فعالين را از ميان برنمی دارد و همواره فضايی برای بحث های پرشور ميان آنها باقی می گذارد که می تواند به پالايش هدف ها و روش های دسترسی به آنها به همه اين مجموعه ها خدمت شايانی کند, اما از سوی ديگر, عملا زنجيره ای از همسويی های موقت چند ضلعی را بر سر هدف های, معين و مقطعی و طرح های مشخص پديد می آورد که بهره برداری از آنها قطعا می تواند به گسترش نشر افکار فمينيستی و برابری طلبانه در جامعه ايران و طرح هر چه وسيع تر مطالبات زنان کمک کند.

تنوع سطوح و تفاوت هدف ها در ميان فعالين زنان به شرطی که به تخطئه مجموعه ای از همسويی های عملی مبارزاتی منجر نگردد و همپوشانی لازم را در مبارزه عليه استبداد تضعيف نکند و به شرط اين که هيچ مجموعه ای را مقيد به تبعيت از مجموعه ای ديگر نسازد, و ايجاد هر شبکه ای را به برچيدن شبکه ای ديگر مشروط نسازد, عملا می تواند شرايط محاصره عمومی استبداد از جوانب متعدد را فراهم آورد و محاصره عمومی استبداد, شرط الزامی برای پيروزی نهايی بر آن است*.
.........................................
* تأکید از من است.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?