<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Sunday, March 18, 2007


در پیش باز سال نو 


.............................................خواهر*
*
خیز از جا، پی آزادی خویش .................................... خواهر من، ز چه رو خاموشی
خیز از جای که باید زین پس .................................... خون مردان ستمگر نوشی
.
....................................* * * * * * * * * *
کن طلب حق خود ای خواهر من ................................ از کسانی که ضعیفت خوانند
از کسانی که بصد حیله و فن .................................... گوشهء خانه ترا بنشانند
.
....................................* * * * * * * * * *
تا به کی در حرم شهوت مرد .................................... مایهء عشرت و لذت بودن
تا به کی همچو کنیزی بدبخت .................................... سر مغرور و پایش سودن
.
....................................* * * * * * * * * *
باید این نالهء خشم آلودت ......................................... بی گمان نعره و فریاد شود
باید این بند گران پاره کنی ........................................ تا ترا زندگی آزاد شود
.
....................................* * * * * * * * * *
خیز از جای و بکن ریشه ظلم ................................... راحتی بخش دل پرخون را
جهد کن جهد که تأمین کنی .................................... بهر آزادی خود قانون را

--------------------------------------------
* این سروده را به فروغ فرخزاد نسبت میدهند. کسی اطلاع بیشتری دارد؟
* نباید فراموش شود که اگر این سروده از فروغ باشد، با توجه به سبکش به احتمال زیاد مربوط به سروده‌های نوجوانی او میباشد و بیش از شصد سال از آن میگذرد. به همین دلیل شاید کلمه «خواهر» و یا «خون مردان ستمگر» در اینجا به زمان ما نخورد.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?