<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Thursday, March 15, 2007


غیرت مرد ایرانی و.... 
چرا برای حقوق معلمان، زنان و... و دیگر حقوق دموکراتیک و اصلاً انتخابات آزاد در ایران بمب گوگلی درست نمیشود؟ چرا صدایمان فقط رو به استعمار بلند است و در مقابل ارتجاع داخلی که در حقیقت جاده صاف کن استعمار است، ساکت مینشینیم و میگذاریم تحقیرمان کنند؟ بهمان زور بگویند؟ تازه با او همصدا هم میشویم " شر و ور" حق مسلم ماست! افسانه هایی که این جانیان و قصابان برایمان میسازند را باور میکنیم ولی وقتی افسانه ای را که یک غریبه به فیلم در می آورد صدایمان بلند میشود؟ جریان چیست؟ چون این آدمخوران وطنی از خودمان هستند و یا اینکه چون ما خودمان هم مانند آنها هستیم؟ کدام یک باعث میشود که هنوز قبیله ای رفتار کنیم؟
این "غیرت مرد ایرانی" هم دیگر داره به یک کمدی همراه با تراژدی تبدیل میشه. اگر به یک زن ایرانی در جایی متلک گفته بشه مرد غیور ایرانی میخواهد با چاقو شکم متلک‌گو را سفره کند، ولی همین مردان ککشان هم نمیگزه که زنان دستگیر و زندانی شوند، مورد آزار و توهین و شکنجه قرار بگیرند. به عکس بالا نگاه کنید: به مردهایی که در کنار ایستاده اند توجه کنید، یکی از آنها مثل اینکه خبرنگا و عکاس هم هست (بله تأیید شد، ایشان « مجید سعیدی» نام دارند، و عکاس خبری "خبرگزاری فارس" هستند). ببینید که آنها چگونه با تمسخر و لبخند شاهد تحقیر زنان میباشند؟ ....نکند غیرت مرد ایرانی فقط در ناحیه زیر شکم است؟؟؟
آی کسانی که عرق ملی خواب را از چشمهایتان گرفته، چگونه است که نگران "هیولا نشان داده شدن" اجدادمون هستید؟ ولی هیولاهایی که هم اکنون در سرزمینمان آزادانه راه میروند و تخریب میکنند را نمیبینید؟ بعدش هم کدام اجداد آخر؟ از کجا معلوم که اجداد شما اصلاً پارسی بوده باشند؟ اگر کمی هم سواد تاریخی داشتید میدانستید که در این سرزمین که ایران مینامندش همیشه اقوام و نژادهای مختلف آمده و ساکن آن شده . با دیگران در هم آمیخته‌اند.نگران جنگید؟ تکرار میکنم:
..........
آیا کسانی که
- در مخالفت با دولتهای امپریالیسمی از جمله آمریکا به حمایت از رژیم قرون وسطائی و توتالیتر پرداختند،- با حمایت‌هایشان از طرحهای هسته‌ای این قصابان شعار "حق ماست" را قرقره کردند،
- فعالیتها و مبارزات جنبشهای اجتماعی و قومی و حتی حقوق بشری را در جهت خواسته‌های امپریالیسم قلمداد کردند،- و به انحاء مختلف ( ... به خاطر بازی فوتبال تی شرتهای ولایت فقیه را تن کردند و در فریادهای ایران، ایران شان این رژیم نکبت، این بختکی که دارد همه چیز را نابود میکند دلگرم کردند،
... در مخالفت با اسرئیل که در این برهه از زمان ربط مستقیمی به مردم و سرزمین ما ندارد، در دفاع از حزب الله لبنان و.....) در هار شدن این جانیان به کمکشان شتافتند...در شروع جنگ احتمالی، کشتار و خرابی .... هم مسئول نیستند؟؟
.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?