<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Friday, March 09, 2007


رود را نمیتوان در بند کرد 
در این چند روزه اتفاقات آنقدر پشت سرهم افتاد که نمیدانستم به کدام یکی بپردازم. برای همین تلگرامی اینجا آنها را مینویسم تا خودتان انتخاب کنید:

١- تعداد دستگیرشده‌گان تجمع دیروز در مقابل "مجلس" هفت نفر اعلام شد. و همینطور که در متن این خبر آمده مثل اینکه در میدان ولیعصر هم یک تجمع دیگری هم بوده. کسی از آن خبر دارد؟
پس نویس-- همین الان خواندم که: فرماندۀ انتظامی تهران گفته ٢٨ نفر در تجمع روز جهانی زن در میدان بهارستان دستگیر شده اند. کسی بیشتر میداند؟

٢- از سی و سه زن دستگیر شده در روز ١٣ اسفند، تنها شادی صدر و محبوبه عباسقلی‌زاده هنوز در بند نگهبانان تاریکی، جهل و سنت و عقب مانده‌گی گرفتاراند.

٣- اینهم یک بیانیه قابل تأمل از سوی زنان میدان " رود را نمیتوان در بند کرد "

٤- پیام حزب سبزهای آلمان و نمایندگان این حزب در پارلمان اروپا به زنان شجاع ایرانی در زندان اوین

٥- من این اطلاعیه را فوق‌العاده جسورانه و نویدبخش میدانم. به خصوص که میبینی کسانی آنرا امضاء کرده اند که تازه از چنگال .... رها یافته‌اند. (راستی به سن‌های آنان به خصوص خانم رضوان مقدم، توجه کنید تا بهتر مرا بفهمید)
.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?