<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, March 06, 2007


ماهی ها دیگر تنها نیستند 
ماهی‌ها را رها کنید
ماهی‌ها باید راهی شوند
ماهی‌ها باید که در نهرها،
.......رودها و سیلابها روان شوند
ماهی‌ها باید برند به دریا برسند
ماهی‌ها را رها کنید

ماهی‌ها دیگر، تنها نیستند
ماهی‌های دیگری هم در راه‌اند
ماهی‌ها دوستانی دارند جسور،
......آگاه و پر شور
ماهی‌ها را رها کنید
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?