<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, February 06, 2007


مشکل کلمه رهبر است یا .... 
داشتم متنی را میخواندم برخوردم به این جمله:
" آلمانها بعد از جنگ جهانی دوم سعی کرده و میکنند از کلمه « رهبر» استفاده نکنند، چرا که کاربرد آن خطر ایجاد شبهه‌ای در اذهان از نازیها و دوران حکمرانی هیتلر را به همراه خواهد داشت. البته که این موضوع ( یعنی ممانعت از کاربرد کلمهء رهبر) درهمهء امور صدق میکند. به جای آن از کلماتی مانند راهنما، رئیس، من‌ایجر و یا در بعضی جاها که دیگر نمیتوان از این کلمات استفاده کرد از معادل انگلیسی آن یعنی « لیدر» استفاده میکنند. "

به این فکر افتادم که شاید بهتر باشد که ما فارس‌زبانان از همین الان به این فکر بیافتیم و از این کلمه دیگر استفاده نکنیم. ولی از طرف دیگر مشکل فقط این کلمه نیست بلکه کلمات دیگری از جمله خلق، انسان طراز نوین، امت مکتبی، پیروان راستین و ... هم ...!؟؟


گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?