<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Tuesday, January 30, 2007


... 


خسته‌ام، خسته‌ام
از حرفهای زیبا و همزمان عملکردهای زشت،
از ادعای راستین بودن و رگبار دروغها و تزویرها،
از این نان قرض دادنهای مردانهء زنان
از بیان دروغین وجود حمایتهای "خواهرانه"
...
...
از این رفتار مردسالارانه در شهر دروغین زنانه
خسته‌ام
...
...
به بستر میروم،
سرم را هم به زیر لحاف میکشم،
میگریم،
شکسته‌ام،
خسته‌ام
خسته‌ام
خسته‌ام
____________________________
نقاشی از مرجان خسروی

پس نوشت:
میگویند اعمال قدرت سنتی است مرسوم در جوامع مردسالار، تئوری علیه آن و دانه‌های قدرت را همزمان میبافند.
میگویند نان قرض‌دادن رفتاری است باقی مانده از سنتهای مردسالاری، سرود میخوانند و صداهایشان را به همراه نان هایشان در هوا پخش میکنند.
میگویند فرقه گرایی و خودی و غیر خودی کردن نشانی است از نهادینه بودن مردسالاری و در همان حال شمشیر بر روی آن دیگری میکشند.
میگویند با جور و ظلم مبارزه میکنند وبه بقل دستی خود زور و خشونت اعمال میکنند.
میگویند آزادی و رهایی هدفشان است و با فریادهایشان مخالفان را خاموش میسازند.
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?