<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Thursday, January 11, 2007


هشت مارس امسال، حجاب بی حجاب!؟ 


تا کنون حتماً برای شما هم از طریق ایمیل این ویدئو فرستاده شده است. راستش احساس دو گانه‌ای بعد از دیدن آن به من دست داد و آن اینکه در آغاز خوشحال شدم که زن جوانی در شیراز وقتی میخواهد بدون حجاب به خیایبان آید، شجاعت آنرا دارد که آنرا انجام دهد. و وقتی مورد اعتراض یک زن دیگری ( مهم نیست این اعتراض چرا و از با چه هدفی صورت گرفته.... پلیس، مأمور اداره منکرات و یا حتی کسی که از جانب اعتقادات شخصی خودش خواسته دیگری را به راه راست هدایت کند) قرار میگیرد، جسارت آنرا دارد که بگوید به حق او در داشتن اختیار پوشش و به حقوق فردی او تجاوز شده است. فراموش نکنیم که او با دانستن این موضوع که به عنوان زن در جامعه‌ای بدون حجاب از خانه بیرون آمده است، که هر آن خطر ضرب و شتم، دستگیری و زندان درانتظارش است. ومن به این جسارت و شهامت آفرین میگویم. ولی از سویی دیگر کتک خوردن آن زن دیگر را نتوانستم برای خودم حل کنم. آیا این همان آن روی سکه ٢٢ خرداد در میدان هفت تیر نیست؟ یعنی آن روز زنان پلیس با چماق به زنان جمع شده در میدان خشونت اعمال کردند و ما اعتراض کردیم و حالا زنی بی حجاب و یا بد حجاب به زنی که به هر دلیل خواسته به وی اعتراض (ویا تعرض) کند، خشونت اعمال میکند. باید چه کرد؟ با اینکه من کاملاً احساس آن زن جوان شیرازی را میفهمم و با اینکه میدانم در دل همه ما کینه‌های عمیق، قدیمی و جانکاه نسبت به خشونت این رژیم و عمالش که به هر نحوی بر ما رواداشته شده خانه کرده‌اند، ولی آیا نباید بر احساس کینه و انتقام جویی چیره شد، تا بتوانیم رسم مدارا کردن را تمرین کرده و آن را بیآموزیم؟
و اما اینکه پس چگونه باید با محدود ساختن آزادیهای فردی، تجاوز به حقوق دموکراتیکمان و به خصوص به همین مورد حق پوشش اعتراض کرد، در اینجا من پیشنهاد جالبی خواندم. که قطعه آخر آنرا در زیر میآورم:

« ٨ مارس نزدیک است امسال نباید به یک تجمع ساده زنانه قناعت کرد. تعداد هر چه بیشتری را باید به مراسم های ٨ مارس آورد ولی مهمتر از همه باید پایه های تحقیر زن و زن ستیزی جمهوری اسلامی را کوبید و خراب کرد. امسال سال حجاب برگیران است. شعار ٨ مارس امسال "حجاب بی حجاب" باید باشد و راستش از شعار باید فراتر رفت و عمل کرد. هرکجا که امکانش هست در کوه و کلاس و مدرسه و دانشگاه و جشن و مراسم ٨ مارس باید حجاب را برداشت و لغو حجاب را باید به خواستی عمومی تبدیل کرد و به طور جدی مطرح کرد. همه زنان و مردانی که به حقوق برابر زن و مرد معتقدند باید در عمل هم به سمبل بردگی زن و اهرم زن ستیزی جمهوری اسلامی اعتراض کنند و برای حذف حجاب از جامعه تلاش کنند. ٨ مارس جشنی زنانه و مراسمی فانتزی نیست مبارزه علیه سرکوب و خفقان است . پیش به سوی ٨ مارس بدون حجاب»

خوب نظر شما چیست؟ یعنی منظورتان اینه که بیرون گود نشسته‌ام و میگویم لنگش کن؟ ولی خواستم بدینوسیله این ایده را مطرح کنم همین. ولی با اینحال آیا وقتیکه هزاران زن در روز هشت مارس بدون حجاب به خیابان بیایند و وقتی که هزاران زن دیگر هم وقتی آنها را دیدند، به آنها بپیوندند، و به قول آلمانها قدرت زنانه‌شان را نمایش دهند، و وقتی که هزاران مرد هم به پشتییبانی از آنها برخیزند ، آیا به هدف نزدیکتر نشده‌ایم؟

گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?