<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Saturday, December 09, 2006


اين سرزمين به مردان جديدی نياز دارد 


اين نام يکی از محبوب‌ترين ترانه‌های آلمانی زبان است که خوانندهء زن آن به نام " اينا دِتِر" در زمانی که من به آلمان آمدم آنرا به سر زبانها انداخته بود. هيچ محفل و يا پارتی و ميهمانی نبود که بدون اين ترانه برگزار شود. البته بگذريم که آن مردهائی که سرزمين آلمان درآن زمان انتظارميکشيد بدست نيآورد ولی شنیدن آن برای من پس از بیست سال خالی از لطف نیست و خواستم آنرا هم با شما تقسیم کنم.

گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?