<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, December 04, 2006


مثله کردن آلت جنسی زنان نمیدانم که آیا شما نشریهء اینترنتی زنستان را میشناسید و یا آنرا میخوانید؟ با شما هم هستم آقا، به شما هم ربط دارد!
در هر حال این نشریه به نظر من هر بار پربارتر و متنوع‌تر، موضوعات و مباحثی را ارائه میدهد، که قبلاً در میان ایرانیان یا ندیده گرفته شده و یا به آن ناقص و گذرا پرداخته شده است. یکی از این موارد که اینبار خانم صفورا نوربخش به خوبی و روشنگرانه به آن پرداخته موضوع Female Genital Mutilation و یا همان مثله کردن آلت جنسی زنان (که به غلط در میان ما ختنه زنان نامیده میشود) است. خواندن این شمارهء نشریه زنستان و به خصوص این مقاله را به شما ( بله آقا به شما هم هستم) توصیه میکنم!
-----------------------------------------
در اینجا میتوانید اطلاعات لازم را کسب کنید!
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?