<$BlogRSDUrl$> Javaanehaa "جوانه ها"

Monday, November 27, 2006


نارسائی زبان فارسی یا کند بودن ما فارسی زبانان؟ ما ایرانیان در زبان محاوره‌ای و نوشتاری خود مقدار زیادی ابهامات وناروشنایی‌هایی داریم که بدون توضیحات اضافی قادر به بیان منظور خود نخواهیم بود. این مورد به خصوص در مورد لغات، اصطلاحات و جمله بندی‌های مربوط به حوزه زنان بیشتر از موارد دیگرخودنمائی میکند. به نظر من یکی از وظایف فمنیستهای ایرانی توجه دادن عموم به پالایش، شفافیت سازی و به روز کردن زبان و فرهنگ ایرانی مربوط به زنان میباشد.
برای نمونه‌ مفهوم دختر و زن جوان برای ما روشن نیست. یک نوجوان ١٦ ساله که شوهر و بچه دارد،‌ یک زن جوان است و یک بزرگسال (بیولوژیکی و قانونی) ٢٧ سالهء مجرد که نزد خانواده‌اش زندگی می‌کند دختر جوان نامیده می‌شود. آیا نباید رشد بیولوژیکی ملاک قرار بگیرد و نه موقعیت اجتماعی و خانوادگی؟ آیا نباید زبان فارسی هم به مانند زبانهای دیگر با زمان پیش برود؟ برای نمونه در موردی که مثال زدم، آیا هنوزداشتن و نداشتن پرده بکارت معیاری برای تعیین لقب اجتماعی نیمی از جامعه ما ایرانیان باید باشد؟ نظر شما چیست؟
گیرم که درباورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم ازضربه های تیرهایتان زخمدار است، با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که در سراین باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه میکنید؟ گیرم که میکشید، گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، با رویش ناگزیر« جوانه ها » چه میکنید؟صفحه اول


تماسآرشیو
همسایه ها


Weblog Commenting by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?